Agencija za razvoj Grada Gline d.o.o.

Trg bana Josipa Jelačića 2

Glina

U Glini, 03.12.2019. godine

 

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16)  Agencija za razvoj Grada Gline  d.o.o. zastupana po direktorici Lani Štajcar donosi

 

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Planom nabave za 2020. godinu navode se svi predmeti nabave (roba, radova i usluge) sukladno članku 28. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi

Članak 2.

Tijekom 2020. godine pristupit će se nabavi sljedećih roba, radova i usluga:

Redni broj Evidencijski broj Broj računa Predmet nabave Procijenjena vrijednost nabave Vrsta postupka Ugovor ili Okvirni sporazum Planirani početak Planirano trajanje Napomena

1

  4010 Uredski materijal 1.000,00kn JN   Tijekom 2019 1 godinu  
2   4164 Knjigovodstvene usluge 2.400,00kn JN   Tijekom 2019 1 godinu  
3   4619 Usavršavanje djelatnika 5.000,00 JN   Tijekom 2019 1 godinu  
5   4167 Usluge javnog bilježnika 6.000,00kn JN   Tijekom 2019 1 godinu  
6   4650 Troškovi platnog prometa 1.000,00kn JN   Tijekom 2019 1 godinu  
7   4114 Usluge tiska i grafičke usluge 25.000,00kn JN   Tijekom 2019 1 godinu  

Kratice za način nabave:

JN – Jednostavna nabava

OP – Otvoren postupak javne nabave

Članak 3.

Sve naknadne izmjene i dopune Plana nabave donose se i objavljuju na isti način kao i Plan nabave.

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                                                                                                                 Agencija za razvoj Grada Gline d.o.o.

                                                                                                                                                                                                     Direktorica

                                                                                                                                                                                            Lana Štajcar, struč.spec.ing.logist.