Agencija za razvoj Grada Gline d.o.o.

Trg bana Josipa Jelačića 2

44 400 Glina

Republika Hrvatska

 

 

 

 

 

Plan poslovanja [1]

za 2020. godinu

 

 

 

 

 

Sadržaj

1. Uvod
1.1. Predmet poslovanja
2. Plan i program rada za 2020. godinu
2.1. Priprema i provedba projekta
2.2. Edukacije, seminari, radionice i predavanja
2.3. Aktivnosti na promidžbi
3. Zaključno

  1. Uvod

    Agencija za razvoj Grada Gline d.o.o. za usluge društvo je s ograničenom odgovornošću u sto postotnom vlasništvu Grada Gline. Agencija je osnovana s ciljem promicanja lokalnog razvoj, te unaprjeđenja, provođenja i koordiniranja razvojnih aktivnosti i poslovne usluge na glinskom području. Misija Agencije je prepoznavanje lokalnih potencija i preduvjeta za daljnji ekonomski i društveni razvoj, jačanje regionalne konkurentnosti Grada Gline u odnosu na okruženje, te sudjelovanje u koordinacijskim aktivnostima koje bi za cilj imale jačanje potencijala i prepoznatljivosti, kako samog Grada, tako i glinskog gospodarstva, kulture te civilnog društva. U skladu s ciljevima zbog kojih je osnovana i misijom kojom se vodi rad Agencije usmjeren je prema realizaciji gospodarskog razvoja i stvaranja povoljne poduzetničke klime, edukaciji gospodarstvenika, zaposlenika lokalne samouprave, malih i srednjih poduzetnika, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva te organizacija civilnog društva i zaposlenika ustanova o mogućnostima daljnjeg razvoja i privlačenju sredstava iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih i EU izvora financiranja. Agencija kroz svoj rad kao potporno tijelo pružajući uslugu pripreme i razrade projektnih ideja te izrade projektnih aplikacija daje dodatan input aktivnostima u sektoru gospodarstva, poljoprivrede i razvoja civilnog društva. Aktivnosti usmjerene informiranju koje Agencija provodi omogućuju prepoznatljivost zajednice i aktivnosti unutar nje otvarajući medijski prostor kroz elektronske medije, društvene mreže i tiskane materijale.

 

 

1.1. Predmet poslovanja

Agencija obavlja sljedeće poslove u okviru svoga poslovanja:
– strateško planiranje i praćenje razvoja
– promicanje i realizacija projekata regionalnog gospodarskog razvoja i stvaranje poduzetničke klime
– izrada strateških dokumenata gospodarskog razvoja
– izrada poslovnih planova i investicijskih projekata
– edukacija gospodarstvenika, zaposlenika lokalne samouprave, malih i srednjih poduzetnika
– podrška poduzetnicima početnicima
– tehnička potpora u pripremi poduzetničke ideje za razne izvore financiranja (prije svega EU fondova)
– priprema i izrada dokumentacije, programa i projekata koji se radi njegova financiranja ili sufinanciranja prijavljuju na raspisane natječaje državnih tijela, fondova i drugih domaćih i stranih institucija
– informiranje o otvorenim natječajima vezanim uz privlačenje investicija i pružanje pomoći pri apliciranju na natječaje
– promoviranje poduzetničke zone i pružanje informacija potencijalnim ulagačima
– poticanje osnivanja i razvoja subjekata malog gospodarstva
– poticanje ulaganja u malo gospodarstvo
-potpora razvoju tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu
– usklađivanje operativnih programa koji postaju gradske razvojne strategije
– drugi oblici potpore poduzetnicima
– kupnja i prodaja robe
– pružanje usluga u trgovini
– obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
– organiziranje savjetovanja, kongresa, seminara i tečajeva
– usluge informacijskog društva
– djelatnost nakladnika
– distribucija tiska
– djelatnost javnog informiranja
– djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
– univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija
– usluge s posebnom tarifom
– promidžba (reklama i propaganda)
– istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
– savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
– grafički dizajn
– industrijski dizajn
– računovodstveni poslovi.

2. Plan i program rada za 2020. godinu

2.1. Priprema i provedba projekata

Agencija za razvoj Grada Gline d.o.o. aktivnosti na pripremi i provedbi projekta usmjeravat će sukladno godišnjem planu natječaja, javnih poziv i drugih programa financiranja organizacija civilnog društva, jedinica lokalne samouprave, poduzetnika, obrtnika i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u 2019. godini iz Državnog proračuna, fondova Europske unije i drugih izvora financiranja. Pri pripremi projekata naglasak će se staviti na iskorištavanja sredstava koje daju jedinice lokalne i regionalne samouprave za financiranje organizacija civilnog društva te aktivnosti u području kulture, socijalne skrbi i projekte udruga proisteklih iz Domovinskog rata. U cilju jačanja socijalne kohezije akcenat će biti na formiranju projekta koji će dovesti do stvaranja novih aktivnosti i sadržaja za osobe treće životne dobi, potpore volonterskom radu organizacija civilnog društva njihovom umrežavanju te stvaranju info točke kao središnjeg mjesta za informiranje udruga i mladih u cilju aktivacije socijalnog i društvenog života. Kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali poticat će se projekti koji imaju za cilj stvaranje društvene kohezije, socijalno uključivanje, jačanje ljudskih potencijala te dobro upravljanje, pomoć u rehabilitaciji stradalnika iz Domovinskog rata, uključivanje mladih u društveni život te poticanje zajedništva između osoba različite životne dobi te povezivanje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Pripremom i provedbom projekata iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija naglasak je na revitalizaciji kulturnog nasljeđa, izgradnji gradske infrastrukture i energetska obnova. U sklopu aktivnosti Agencija će pružati tehničku pomoć u pripremi i realizaciji poduzetničkih ideje, pripremi i izradi dokumentacije za natječaj, poticati ulaganje u malo gospodarstvo, te prema potrebi pružati druge oblike pomoći poduzetnicima, obrtnicima, poljoprivrednicima i organizacijama civilnog društva.

2.2. Edukacije, seminari, radionice i predavanja

Kako bi se stvorila svjesnost o mogućnostima financiranja i sufinanciranja projektnih ideja poduzetnika, obrtnika, poljoprivrednih gospodarstava, organizacija civilnog društva obrazovnih ustanova i drugih zainteresiranih aktera Agencija će organizirati edukacije, seminare, radionice i predavanja. U skladu s tim aktivnost će se nastojati provoditi u suradnji s partnerima, tvrtkama, agencijama, ministarstvima, zakladama, lokalnim akcijskim grupama i drugima, kako bi se ostvario pluralitet mišljenja i dobio širi spektar uvida u mogućnosti realizacije ideja. Osim uvida u otvorene natječaje vezan uz privlačenje sredstava i investicija radionice će se održavati i s ciljem osposobljavanja  zainteresiranih da samostalno razrađuju projektne ideje te u skladu s mogućnostima apliciranju na pojedine natječaje. Također, planiraju se i radionice koje će za cilj imati prikupljanje i analizu mišljenja i stavova potencijalne ciljane populacije pojedinih poziva i natječaja kako bi se projektne aktivnosti na optimalan način mogle pripremiti i provoditi. Agencija će redoviti prema potrebi i interesu provoditi savjetovanja ”jedan na jedan” putem kojih će svakom zainteresiranom ponuditi potencijalna rješenja i izvore financiranja za realizaciju ideje i poslovnog plana. Zaposlenici Agencije redovito će sudjelovati na stručnim seminarima, predavanjima i radionicama kako bi kontinuirano razvijali svoje vještine i stjecali znanja relevantna za obavljanje posla.

  • Aktivnosti na promidžbi Grada Gline

Agencija će provoditi aktivnosti s ciljem promoviranja poduzetničke zone, pružanja informacija potencijalnim ulagačima i privlačiti potencijalne ulagače, davati usluge informiranja društva, sudjelovati u izradi tiskovina namijenjenih informiranju javnosti o aktivnostima gradske uprave, gradskih ustanova i tvrtki te poduzetnika, obrtnika, poljoprivrednih proizvođača, udruga i drugih društvenih i gospodarskih aktera na području Grada Gline. Agencija će kontinuirano provoditi djelatnosti javnog informiranja, te elektroničke komunikacije o svojem radu putem radija i internetske stranice.

  1. Zaključno

 

Prilikom provedbe ovog Plana Agencija će razvijati suradnju s javnim, poslovnim i civilnim sektorom, odnosno s akterima iz sektora gospodarstva, jednicama lokalne i regionalne samouprave te organizacijama civilnog društva. Agencija će aktivno sudjelovati u provedbi Strateškog plana razvoja Grada Gline 2016.-2023., odnosno na njegovoj implementaciji kroz realizaciju projekata i programa. Uvažavajući smjernice iz Strategije provedbom Plana cilj je podići razinu zadovoljstva životom u Gradu Glini te dovesti do umrežavanja društvenih, gospodarskih, kulturnih i drugih aktera u cilju postizanja kohezije i zadovoljstva životom.

 

 

U Glini, 03.12.2019.

 

 

                                                                                          Direktorica

                                                                  Lana Štajcar, struč.spec.ing.logist.

 

 

[1]

Sukladno članku 12. Izjave o osnivanju društva s ograničenom Agencije za razvoj Grada Gline d.o.o. za usluge, direktor društva donosi Plan poslovanja  2020. godinu